Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις της 10ης / 2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου
Αποφάσεις της 10ης / 2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου PDF Print
x

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 03/06/2019

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 03 Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 4.027 / 28-05-2019 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής ή γνωστοποιήθηκε σε αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
10 99 Άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της 224 / 2019 απόφασης του Πρωτοδικείου Ηρακλείου
10 100 Έγκριση αποτελέσματος Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ –ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Υποέργο: Αποκατάσταση υποδομών σε οικισμούς του Δήμου
10 101 Έγκριση πρακτικού ΙΙ Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υποέργο: Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης οικισμού Κάτω Σύμης
10 102 Έγκριση πρακτικού ΙΙ Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Υποέργο : Τσιμεντόστρωση δρόμου και πλατείας Κάτω γειτονιάς του οικισμού Κάτω Σύμης
10 103 Έγκριση αποτελέσματος Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ –ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Υποέργο: Ασφαλτόστρωση τμήματος δρόμου της Τ.Κ. Βαχού
10 104 Έγκριση αποτελέσματος Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: Πρόληψη για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ΣΑΕ 055 – υποέργο «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού προς Άγιο Γεώργιο Εμπάρου»
10 105 Έγκριση πρακτικού ΙΙ Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Υποέργο :Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας της Τ.Κ Αφρατίου
10 106 Έγκριση αποτελέσματος Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
10 107 Έγκριση πρακτικού ΙΙ Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΥΚΟΥ
10 108 Έγκριση αποτελέσματος Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Υποέργο : Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας δρόμου Πατελών (ασφαλτικά - τεχνικά)
10 109 Έγκριση αποτελέσματος Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – υποέργο "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΙΡΩΝ"
10 110 Έγκριση της μελέτης, έγκριση του γνωμοδοτικού οργάνου του διαγωνισμού, έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, Έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες – υποέργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 06-04-2019»
10 111 Έγκριση της μελέτης, έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, Έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Υποέργο:Κατασκευή πέτρινων τοιχείων στους οικισμούς Καστρί και Κερατόκαμπος Δήμου Βιάννου»
10 112 Έγκριση πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου» του Δήμου Βιάννου»
10 113 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών, και του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
10 114 Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για την «Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εξοπλισμού γεωτρήσεων 2019-2020»
10 115 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση της ανάθεσης της «Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα έτους 2019», και της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση μόνο της προμήθειας βενζίνης αμόλυβδης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς να έχουν τροποποιηθεί οι αρχικοί όροι της σύμβασης
10 116 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
10 117 Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης –πληρωμή τέλους για τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) οχήματος του Δήμου (ΚΗΗ 3162)
10 118 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 06-04-2019»
10 119 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πιστώσεων για : α) «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 06-04-2019» β) ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 06-04-2019» γ) ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΜΠΑΡΟΥ, ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 06-04-2019»
10 120 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΒΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ ΑΜΙΡΩΝ»
10 121 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΒΙΑΝΝΟΥ»
10 122 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΜΠΑΡΟΥ»
10 123 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικού (εγκέφαλος κινητήρα) απορριμματοφόρου

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 1.33 MB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA