Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις της 21ης / 2020 Δια Περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου
Αποφάσεις της 21ης / 2020 Δια Περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου PDF Print
x

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 16/12/2020

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Σήμερα την 16η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 18:00 μ.μ έως ώρα 20:00 μ.μ η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Βιάννου πραγματοποίησε «δια περιφοράς» συνεδρίαση, ύστερα από την 7.188 / 12-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και κοινοποιήθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»(ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020), των 163/33.282/29-05-2020(ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 40 / 20930/31.3.2020(ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 60.249 / 22-09-2020(ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και 426 /77233/13-11-2020(ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
21 197 Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω covid-19
21 198 Έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»
21 199 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και αποδοχή επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
21 200 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ»
21 201 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ(ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)-Ι.Δ.Α.Χ.»
21 202 Έγκριση πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες - υποέργο:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 06-04-2019»
21 203 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ υποέργο(νέο): Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας οικισμών Συνδωνίας της Τ.Κ Καλαμίου, Άρβης της Τ.Κ. Αμιρών, Τερτσών της Τ.Κ. Συκολόγου»
21 204 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ-υποέργο: Αποκατάσταση υποδομών και Δημοτικής οδοποιίας των οικισμών Άρβης και Νέας Άρβης των Τ.Κ. Αμιρών και Αγίου Βασιλείου»
21 205 Παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΡΗΣ ΦΟΡΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
21 206 Παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΩ ΣΥΜΗΣ - ΠΕΥΚΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ-ΚΡΕΒΒΑΤΑ-ΑΜΙΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
21 207 Ανάκληση της με αρ.188/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης πρακτικού II του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕ Τ.ΚΑ 2013ΕΠ40200001-υποέργο: Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Παναγία Δέτη της Τ.Κ. Μιλλιαράδων» και εκ νέου επικύρωση του πρακτικού II του παραπάνω έργου
21 208 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΥΚΟΥ»
21 209 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ: ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΦΡΑΤΙ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ"
21 210 Ανάκληση της με αρ.50/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου «Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υποέργο Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Μελισσοχάρακο της Τ.Κ Χόνδρου»»
21 211 Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη για την «Προμήθεια δύο(2) απορριμματοφόρων»
21 212 Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 2020-2021»
21 213 Έγκριση του 7.128 / 10-12-2020 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης της προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης
21 214 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
21 215 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ»
21 216 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για μισθοδοσία καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων
21 217 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών(Χειρουργείου: μάσκες, Γάντια κ.λ.π) για Αντιμετώπιση Διάδοσης του Κορονοïού»
21 218 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19
21 219 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για την «Συντήρηση- Αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων οικισμών Αρβης και Ν. Αρβης»
21 220 Διόρθωση της 172/2020 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής περί «Εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για την πληρωμή αμοιβής πραγματογνώμονα
21 221 Έγκριση απολογισμού Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου έτους 2018
21 222 Έγκριση απολογισμού Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου έτους 2019
21 223 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
21 224 Κατακύρωση της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτων για την δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 1.57 MB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA