Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις της 6ης / 2021 Κατεπείγουσας Δια Περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου
Αποφάσεις της 6ης / 2021 Κατεπείγουσας Δια Περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου PDF Print
x

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 26/03/2021

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Σήμερα την 26 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11:00 π.μ έως ώρα 14:00 μ.μ η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Βιάννου πραγματοποίησε «δια περιφοράς» συνεδρίαση , ύστερα από την 1.630 / 22-03-2021 πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και κοινοποιήθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα , τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) όπως ισχύει , των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας , την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/2021 - ΦΕΚ 1076/Β/20-3-2021 , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερησίας διάταξης .

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
6 24 Έγκριση πρακτικού II του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ - 2ο υποέργο-ΤΜΗΜΑ Α: Έργα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Χόνδρου-Περβόλας»
6 25 Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της ΚΥΡΙΑΣ και της 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Υποέργο (νέο):Αποκατάσταση Δημοτικού Κτιρίου Μάρθας (Δημοτικό Σχολείο)»
6 26 Καθορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93735,1
6 27 Καθορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΡΘΑΣ - ΜΙΛΛΙΑΡΑΔΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+00 ΕΩΣ 3+13 (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ)» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93892,1
6 28 Καθορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο με τίτλο «Βελτίωση οδών εντός οικισμού Άρβης της Τ.Κ. Αμιρών» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 95385
6 29 Καθορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση τμήματος οικισμών Συκολόγου & Κάτω Βιάννου» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 97709
6 30 Καθορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση τμήματος οικισμού Εμπάρου» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 97711
6 31 Έγκριση αποτελέσματος συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης
6 32 Έγκριση του πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού αναδόχου, της επιτροπής διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟΥ & ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
6 33 Έγκριση του πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού αναδόχου, της επιτροπής διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΟΥ - ΠΕΡΒΟΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
6 34 Έγκριση της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Βιάννου 2021»
6 35 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης της «Προμήθειας ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Βιάννου» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» της πρόσκλησης ΑΤ12, αποδοχή των όρων και των κανόνων, έγκριση κατάθεσης πρότασης και ορισμός εκπροσώπου»
6 36 Έγκριση Οικονομικού απολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Βιάννου έτους 2020
6 37 Έγκριση της 07 / 2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Βιάννου για την τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021
6 38 Έκθεση εσόδων - εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020
6 39 Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Βιάννου» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Άξονας Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση», Πρόσκληση ΑΤ 08 «Smart cities,ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια,υγεία-πρόνοια,ηλεκτρονική διακυβέρνηση,εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον,δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»
6 40 Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης&Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης της Πράξης «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων στους οικισμούς Αμιρών και Μάρθας του Δήμου Βιάννου», στο πλαίσιο της υπ' αρ. πρωτ.: 16402 /28-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΥ746ΜΤΛ6-ΘΙ8) Πρόσκλησης ΑΤ02 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 22724/11-12-2020 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ AT02, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον»
6 41 Συγκρότηση και Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, της Πρόσκλησης ΑΤ11 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στο Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)»
6 42 Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης&Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης της Πράξης «Βελτίωση συνθήκων ύδρευσης οικισμών Ξενιάκου - Κατωφυγίου - Μιλλιαράδου - Έμπαρου του Δήμου Βιάννου», στο πλαίσιο της υπ' αρ. πρωτ.: 14573/24-07-2020(ΑΔΑ: ΨΓ3Ε46ΜΤΛ6-ΥΡ2) Πρόσκλησης ΑΤ01 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 22725/11-12-2020 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ AT01, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον»
6 43 Συγκρότηση και Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, της Πρόσκλησης ΑΤ03 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στο Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων»
6 44 Ακύρωση της 210 / 2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και ματαίωση της διαδικασίας του διαγωνισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Μελισσοχάρακο της Τ.Κ Χόνδρου»
6 45 Ορισμός Προσωρινού Αναδόχου του έργου «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Πατελών Δήμου Βιάννου (ασφαλτόστρωση - τεχνικά)» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 81346
6 46 Ανάκληση των υπ'άριθμ. 179/2020, 211/2020 και 15/2021 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και επανάληψη της διαδικασίας αξιολόγησης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων», από το σημείο που εμφιλοχώρησε η παράλειψη της βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς»
6 47 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ11Β ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)»
6 48 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ- υποέργο: Αποκατάσταση υποδομών και Δημοτικής οδοποιίας των οικισμών Άρβης και Νέας Άρβης των Τ.Κ. Αμιρών και Αγίου Βασιλείου»

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 1.51 MB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA