Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Municipality of Municipality Council Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις της 02ης / 2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου
Αποφάσεις της 02ης / 2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου PDF Print
x

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 24/01/2019

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 24 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 335 / 18-01-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων ή γνωστοποιήθηκε σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
02 02 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν.4483/17), έτους 2019
02 03 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Υδροαρδευτικά έργα οικισμού Μέσης Δήμου Βιάννου 4ο υποέργο ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΧΟΝΔΡΟΥ»
02 04 Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «Υδροαρδευτικά έργα οικισμού Μέσης Δήμου Βιάννου 4ο υποέργο ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΧΟΝΔΡΟΥ»
02 05 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του 3ου σταδίου της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΩ ΣΥΜΗΣ-ΠΕΥΚΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ- ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ-ΚΡΕΒΒΑΤΑ-ΑΜΙΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
02 06 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του 3ου σταδίου της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΡΗΣ ΦΟΡΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
02 07 Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού και ελέγχου / αξιολόγησης Προσφορών των έργων μέχρι αξίας 60.000 € χωρίς το ΦΠΑ, για το έτος 2019
02 08 Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 για το έτος 2019
02 09 Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων έτους 2019
02 10 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής οχημάτων μηχανημάτων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 / 2016 για το έτος 2019
02 11 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών ελαστικών και ανταλλακτικών όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 / 2016 για το έτος 2019
02 12 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 / 2016 για το έτος 2019
02 13 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412 / 2016 για το έτος 2019
02 14 Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2019
02 15 Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής θεμάτων ανέλκυσης Ναυαγίων και απομάκρυνσης επιβλαβών και επικίνδυνων πλοίων (αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Ιεράπετρας)
02 16 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή αρμόδια για θέματα χαρακτηρισμού πολυσύχναστων ακτών (αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Ιεράπετρας)
02 17 Συγκρότηση επιτροπής για την χορήγηση αδείας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής (αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Ιεράπετρας)
02 18 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή αρμόδια για θέματα χαρακτηρισμού πολυσύχναστων ακτών (αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Ηρακλείου)
02 19 Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης Βιάννου έτους 2019
02 20 Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019 –2020
02 21 Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019 – 2020
02 22 Παραχώρηση χρήσης αίθουσας πρώην Δημοτικού Σχολείου Αγίου Βασιλείου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Βασιλείου
02 23 Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων και τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση
02 24 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Βιάννου για την ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες μόνιμου προσωπικού
02 25 Έγκριση της προσχώρησης του Δήμου Βιάννου στους όρους και τις συμφωνίες της σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Τ.Π.Δ. στο πλαίσιο του προγράμματος Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων ΟΤΑ Α φάση. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου
02 26 Ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης των αρμοδιοτήτων διαχείρισης λειτουργίας και συντήρησης της αρδευτικής υποδομής στον ΤΟΕΒ Εμπάρου, Μιλλιαράδων, Ξενιάκου
02 27 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΜΠΑΡΟΥ (τμήμα ζώνης Β) ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
02 28 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΜΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ»
02 29 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΟΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ»
02 30 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Συνεκτικού Τμήματος οικισμού Άνω Βιάννου»
02 31 Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης
02 32 Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων άρδευσης

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf (  588 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA