Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Απόφαση Δημάρχου για Διορισμό Γενικού Γραμματέα
Απόφαση Δημάρχου για Διορισμό Γενικού Γραμματέα PDF Print

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Άνω Βιάννος 03-03-2020

Αριθ. Πρωτ. 988

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Δήμαρχος Βιάννου

 

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 Α’ -07.06.2010)

2. Τις διατάξεις  του άρθρου 161 ΚΑΙ 167 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α΄ 143) « Κύρωση του κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» και παρ.2 αρθ. 38 του Ν. 3801/2009

3. Τις διατάξεις του αρθ. 15 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄)

4. Την με  αρ. πρωτ. 74802/29-12-2010 αριθ. 55 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί « Γενικών Γραμματέων Δήμων»

5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου ( ΦΕΚ 2022/Β/9-9-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 372/Β/12-2-2019 και την τελευταία τροποποίηση για τη σύσταση θέσης Γ. Γραμματέα ΦΕΚ 565/Β/24-2-2020)

6. Την ανάγκη πρόσληψης γ. γραμματέα για εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου  και το γεγονός ότι υπάρχει οικονομική δυνατότητα.

7. Την σχετική Γνωστοποίηση-Ανακοίνωση του Δημάρχου αρ. πρωτ. 836/ 24-02-2020

8. Την υπ. αριθμ. 476/05-02-2020 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας για την πρόβλεψη  πίστωσης κάλυψης δαπάνης  για την πρόσληψη Γ. Γραμματέα στον Δήμο

9. Την υποβληθείσα Αίτηση  του ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ με  αρ. πρωτ. 884/25-02-2020 καθώς και τα συνοδευτικά νόμιμα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν, προκύπτει ότι πληροί τα γενικά προσόντα πρόσληψης, δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του κωλύματα των άρθ. 11 και 17 του Ν. 3584/2007 και δεν είναι υπάλληλος του Δήμου Βιάννου, ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και β βαθμού ως προς τον Δήμαρχο (αρθ.167  Ν.3584/2007).

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Διορίζουμε από 3 Μαρτίου 2020 στην θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Βιάννου τον ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΜΙΧΑΗΛ αρ. ταυτ. ΑΙ 354578, Πτυχιούχο ΠΕ Γεωπόνο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θες/νίκης (ΑΠΘ), επειδή διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα και τις προϋποθέσεις και τον κρίνουμε κατάλληλο για την πλήρωση της θέσης του γ. γραμματέα του Δήμου.

 

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες

Ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζει τον Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στον συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.

Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας:

 

  • Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.
  • Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους.
  • Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου.
  • Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και για να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής.
  • Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
  • Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Εκτελεστική Επιτροπή.
  • Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.
  • Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στον Δήμο.
  • Υπογράφει έγγραφα σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος.

 

Ο Δήμαρχος μπορεί με απόφαση του και με την επιφύλαξη της παρ. 5 του Ν.3587/2007 να εκχωρεί και άλλες αρμοδιότητες στον Γ. Γραμματέα του Δήμου( παρ. 2 άρθ. 38, Ν. 3801/2009 με την οποία προστέθηκε η παρ. 6 του άρθ. 161 του Ν.3584/2007).

Ο Δήμαρχος μπορεί με απόφαση του να αναθέτει στον Γ. Γραμματέα την υπογραφή με εντολή του, εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων ( παρ. 5 άρθ. 161 3584/2007).

Όποιο ζήτημα προκύψει που χρειάζεται αποσαφήνιση αντιμετωπίζεται από την Δημοτική Αρχή ή την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη στον Δήμο Βιάννου , η οποία έχει προβλεφθεί σε σχετική πίστωση στον Κ.Α. 00.6031.0002 «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ» του Οικονομικού έτους 2020 ( σχετ. Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας αρ. 476/05-02-2020).

Ο Γενικός Γραμματέας απολύεται με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης παύει να ασκεί τα καθήκοντα του και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο Δήμαρχος απολέσει την ιδιότητα του για οποιονδήποτε λόγο.

Να αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου, να αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να κοινοποιηθεί σε όλες τις υπηρεσίες και στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες (αρθ. 15 παρ. 1β του Ν. 4623/2019).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 


ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

 

 

Ανακοίνωση
Ανακοίνωση Αρχείο pdf (103 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA