Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Καθορισμός Συντελεστών του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού
Καθορισμός Συντελεστών του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού PDF Print
x

Αποφάσεις για τον καθορισμό των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού πήρε ο Δήμος Βιάννου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Πρακτικού της 13 / 06-12- 2020 δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου

 

Στην Άνω Βιάννο στις 06 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Κυριακή και από ώρα 17:00 μ.μ έως ώρα 21:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βιάννου πραγματοποίησε «δια περιφοράς» συνεδρίαση , ύστερα από την 6.983 / 02-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Παπαδήμα που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου ή γνωστοποιήθηκε σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019 , τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) , των 163/33.282/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 40 / 20930/31.3.2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) , 60.249 / 22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και 426 /77233/13-11- 2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι ενός (21) Δημοτικών Συμβούλων δήλωσαν ότι συμμετέχουν στην δια περιφοράς συνεδρίαση οι δεκαοκτώ (18) , και συγκεκριμένα:

 

 1. ΑΓΑΠΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 3. ΓΡΥΛΙΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 4. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
 5. ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 6. ΚΑΡΓΙΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ
 7. ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 8. ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
 9. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 10. ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
 11. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
 12. ΜΩΥΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣTΑΥΡΟΥ
 13. ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
 14. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
 15. ΡΑΠΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 16. ΤΡΙΓΩΝΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 17. ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 18. ΨΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Στην δια περιφοράς συνεδρίαση δεν έλαβαν μέρος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

 1. ΒΙΑΝΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ
 2. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
 3. ΨΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Στην δια περιφοράς συνεδρίαση δεν έλαβαν μέρος οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου:

 1. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γ (Κεφαλοβρυσίου)
 2. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΣΤ (Αγ. Βασιλείου)
 3. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (Αφρατίου)
 4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γ (Βαχού)
 5. ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜ (Εμπάρου)
 6. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΧΑΡ (Καλαμίου)
 7. ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡ του ΕΜΜ (Κ. Βιάννου)
 8. ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Αμιρών)
 9. ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ του Γ. ( Ά. Βιάννου)
 10. ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ του ΝΙΚ (Χόνδρου)
 11. ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Χ (Κ. Σύμης)
 12. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΜΙΧ (Μάρθας)
 13. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜ. του ΕΥΑΓ (Ξενιάκου)
 14. ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ ΓΛΥΚΑΙΡΙΑ του ΙΩΑΝΝ (Πεύκου)
 15. ΨΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜ (Μιλλιαράδων)
 16. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ του ΓΕΩΡΓ (Συκολόγου)
Στη συνεδρίαση είχε κληθεί νόμιμα και ο Δήμαρχος κ. Μηνάς Σταυρακάκης του Μιχαήλ ο οποίος και συμμετείχε. Ο Δημοτικός υπάλληλος κ. Ιωάννης Μεραμβελλιωτάκης φρόντισε για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, και έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τις εισηγήσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οι οποίες τους είχαν κοινοποιηθεί με την πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου , ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 14ο: «Καθορισμός συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού»

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου η εισήγηση του κ. Δημάρχου η οποία ανέφερε ότι : «Στην 182 / 2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού και μετά την 6713 / 19-11-2020 εισήγηση της Δνσης Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών , αναφέρεται ότι : «Με την 230/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε καθοριστεί ένας ενιαίος συντελεστής, για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που έχουν ως εξής:

α) 1,07 € (συν 0,07 ΔΦ) ανά τετραγωνικό μέτρο στεγασμένων χώρων για τις κατοικίες και β) 2,15 € (ΣΥΝ 0,07 ΔΦ) ανά τετραγωνικό μέτρο στεγασμένων χώρων για τα καταστήματα, εστιατόρια κ.λ.π. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 185 του Ν.4555/19-07-2019 (ΦΕΚ 133 τ. Α’): «Οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 1 διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς συντελεστές. Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρεις (3) κατ’ ελάχιστον και διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής:
Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία. Δεύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς . Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας.» Συνέπεια του ανωτέρου είναι ότι ο Δήμος πρέπει να καθορίσει τους συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, γενικούς και ειδικούς καθώς και τις διαφοροποιήσεις αυτών αναλόγως τη χρήση του ακινήτου. Με βάση τα στοιχεία από τον εκτελεσθέντα προϋπολογισμό του έτους 2020( με στοιχεία 29/10/2020) και τα απολογιστικά στοιχεία των ετών 2018 και 2019, έχουμε:

 

Καθορισμός Συντελεστών του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού

 

 

Επιπλέον, στα έσοδα από το Τέλος Καθαριότητας & Φωτισμού θα προστεθεί η αναδρομική χρέωση από 01/01/2020 των εσόδων που θα προκύψουν από την επεξεργασία των στοιχείων που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις Δηλώσεις των τετραγωνικών, η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως 30/11/2020. Η διαφορά που προκύπτει είναι 14.649 τ.μ. επιπλέον στεγασμένων ηλεκτροδοτούμενων χώρων οικιών, δηλαδή 14.649 Χ 1,07 = 16.699,86 €. Τα επιπλέον αυτά έσοδα θα περιληφθούν στον Προϋπολογισμό του 2021». Ενόψει των ανωτέρω η Οικονομική επιτροπή εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο:
α) τον καθορισμό τριών γενικών συντελεστών, για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού
β) την προσθήκη, στους δύο (2) υπάρχοντες συντελεστές, επιπλέον ενός (1), για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικού σκοπούς όπως ορίζει παράγραφο 2 του άρθρου 185 του Ν.4555/19-07-2019 (ΦΕΚ 133 τ. Α’), δηλαδή να διαμορφωθούν οι χρήσεις όπως παρακάτω: i) Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία με χρέωση 1,14 € (1,07 € ΔΤ και 0,07 € ΔΦ) ανά τετραγωνικό μέτρο. ii) Δεύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς με χρέωση 0,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο. iii) Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας με χρέωση 2,22 € (2,15 € ΔΤ και 0,07 € ΔΦ) ανά τετραγωνικό μέτρο. γ) τη μη αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το οικονομικό έτος 2021.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ: Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει και να καθορίσει αναλυτικά τους συντελεστές των τελών καθαριότητας και φωτισμού που θα ισχύουν από 01-01-2021 σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής επιτροπής και την 6713 / 19-11-2020 εισήγηση της Δνσης Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών , όπως αναφέρονται ανωτέρω.

 

Καλούνται οι Δημοτικές παρατάξεις να διατυπώσουν εφόσον το επιθυμούν εναλλακτικές προτάσεις για τον ορισμό του τέλους καθαριότητας και φωτισμού την οποία θα καταθέσει ο επικεφαλής της κάθε παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση , συνοδευόμενη από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου».

 

Στο σημείο αυτό γίνεται μνεία ότι δεν διατυπώθηκαν εναλλακτικές προτάσεις από τις άλλες Δημοτικές παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαράλαμπος Κονδυλάκης δήλωσε ότι η θέση συνολικά της παράταξης «ΑΝΕΜΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» είναι η παρακάτω:

«1.Όσον αφορά την αύξηση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού έστω και αν φαίνεται πενιχρή δηλώνουμε τελείως αντίθετοι. Ειδικά σε μια τέτοια οικονομική συγκυρία και περιπέτεια λόγω της πανδημίας που βιώνει ολόκληρη η χώρα αλλά και οι δημότες μας, έπρεπε να έχει αποφευχθεί έστω και για συμβολικούς λόγους. Θεωρούμε ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να μην υπάρξει αναπροσαρμογή και το ύψος των τελών να παραμείνει τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα. Αυτό θα ήταν εφικτό καθώς για το έτος 2021 αναμένουμε θα προστεθεί οικονομική ενίσχυση που θα προκύψει από την επεξεργασία των στοιχείων που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δηλώσεις των τετραγωνικών και τα οποία δείχνουν μια αύξηση 14.649 τ.μ. επιπλέον.

 


2. Είμαστε θετικοί, καθώς υπήρξε πάγιο αίτημα μας, και χαιρετίζουμε την προσθήκη εκτός των δύο υπαρχόντων συντελεστών και τη δημιουργία ενός τρίτου συντελεστή με μηδενική χρέωση που αφορά ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς. Η προσθήκη αυτή είναι ευεργετική και διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία τους, καθώς απαλλάσσονται από ένα κατά γενική ομολογία άδικο βάρος και συνάμα ελευθερώνονται πόροι οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την πραγμάτωση των ευγενών σκοπών τους» , και δήλωσε ότι καταψηφίζει την εισήγηση. Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου ( δημοτική παράταξη «ΑΝΕΜΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ») κ.κ Γρυλιωνάκης Αλέξανδρος , Καρτσάκης Θεόδωρος , Τρουλάκης Ιωάννης , Κουτεντάκης Γεώργιος και Αναστασάκης Χριστόφορος δήλωσαν ότι καταψηφίζουν και αυτοί την εισήγηση. Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μωυσάκης δήλωσε ότι «από την έναρξη της πανδημίας, η "Λαϊκή Συσπείρωση" έχει ζητήσει την δραστική μείωση των δημοτικών τελών και την απαλλαγή από αυτά των ευάλωτων οικονομικά κοινωνικών στρωμάτων. Σημειώνεται δε, ότι η πλειοψηφία των δημοτών του Δήμου Βιάννου ανήκει στις οικονομικά ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του ελληνικού πληθυσμού, είναι αγρότες, εργάτες και μικροσυνταξιούχοι οι οποίοι έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από την πανδημία. Παρά τα θετικά στοιχεία της εισήγησης με τον καθορισμό μηδενικού συντελεστή δημοτικών τελών για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελής και μη κερδοσκοπικούς σκοπούς καθώς και την μη αναπροσαρμογή τους, θεωρώ ότι είναι αδόκιμο κάτω από αυτές τις συνθήκες το δημοτικό συμβούλιο να ασχολείται με τον καθορισμό συντελεστών δημοτικών τελών και όχι με αυτό που προσδοκούν οι δημότες μας, δηλαδή με τη μείωση των δημοτικών τελών και την εξέταση του ποιοι δημότες πρέπει να απαλλαγούν από αυτά. Θεωρούμε ότι σε αυτές τις συνθήκες το δημοτικό συμβούλιο έπρεπε να ασχοληθεί με το πως θα απαιτήσει από την κυβέρνηση αύξηση της κρατικής επιχορήγησης για την πλήρη κάλυψη τουλάχιστον στης καθαριότητας και την στελέχωση των υπηρεσιών της με μόνιμο προσωπικό. Για τους λόγους αυτούς δεν υπεισέρχομαι στη συζήτηση για καθορισμό συντελεστών δημοτικών τελών και ψηφίζω ΛΕΥΚΟ». Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση , την 6713 / 19-11-2020 εισήγηση της Δνσης Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών , την 182 / 2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής , τις γνώμες των Δημοτικών Συμβούλων όπως διατυπώθηκαν στην δια περιφοράς συνεδρίαση

 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

α) τον καθορισμό τριών γενικών συντελεστών, για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού
β) την προσθήκη, στους δύο (2) υπάρχοντες συντελεστές, επιπλέον ενός (1), για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικού σκοπούς όπως ορίζει παράγραφο 2 του άρθρου 185 του Ν.4555/19-07-2019 (ΦΕΚ 133 τ. Α’), δηλαδή να διαμορφωθούν οι χρήσεις όπως παρακάτω:
i) Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία με χρέωση 1,14 € (1,07 € ΔΤ και 0,07 € ΔΦ) ανά τετραγωνικό μέτρο.
ii) Δεύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς με χρέωση 0,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο.

 

iii) Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας με χρέωση 2,22 € (2,15 € ΔΤ και 0,07 € ΔΦ) ανά τετραγωνικό μέτρο.
γ) τη μη αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το οικονομικό έτος 2021. Κατά της απόφασης αυτής τάχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.κ Χαράλαμπος Κονδυλάκης, Γρυλιωνάκης Αλέξανδρος, Καρτσάκης Θεόδωρος , Τρουλάκης Ιωάννης , Κουτεντάκης Γεώργιος και Αναστασάκης Χριστόφορος. Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Μωυσάκης δήλωσε ότι ψηφίζει Λευκό. Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και το πέρας της ώρας που είχε οριστεί για την συνεδρίαση, λύεται η δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

 

 

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

 

Σχετικά αρχεία

Απόσπασμα - Αρχείο pdf ( 139 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA