Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Ανακοίνωση-Πρόσκληση για το Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων Βιάννου
Ανακοίνωση-Πρόσκληση για το Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων Βιάννου PDF Print

Ο ∆ήµος Βιάννου, µετά την ένταξη των Κοινωνικών ∆οµών της «Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων ∆ήµου Βιάννου»,στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κρήτη 2014 - 2020: Άξονας προτεραιότητας 5 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµησης της φτώχειας στην Κρήτη» , ο οποίος συγχρηµατοδείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο µε τίτλο «∆ράση 9.IV.3: Κέντρα ηµερήσιας φροντίδας Ηλικιωµένων - ΚΗΦΗ»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους τυχόν ωφελούµενους (ηλικιωµένα άτοµα µη δυνάµενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, µε κινητικές δυσκολίες, άνοια), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιµετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα ή προβλήµατα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει αναλάβει, να υποβάλλουν Αίτηση Συµµέτοχης µετά τη δηµοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης και έως 30/06/2021 στο ∆ήµο Βιάννου, στη ∆/νση : ∆ηµαρχείο Βιάννου, Τ.Κ 70004 , Άνω Βιάννος, Ηράκλειο-Κρήτης κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2895340170.

Ο αριθµός των ωφελούµενων για το Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων Βιάννου είναι 20 άτοµα,τα οποία θα επιλεγούν µε µοριοδότηση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άνωθεν Πρόγραµµα.

 

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:
1.Αίτηση Συµµετοχής του ηλικιωµένου ή ατόµου του συγγενικού περιβάλλοντος που έχει αναλάβει τη φροντίδα του, η οποία παρέχεται από το Κ.Η.Φ.Η.
2.Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι ωφελούµενοι/ες είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαµονής σε ισχύ. Εάν είναι έλληνες Οµογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Οµογενούς.
3.Εκτύπωση εκκαθαριστικού σηµειώµατος ή αντίγραφο αυτού για το οικονοµικό έτος 2020 δηλαδή για εισοδήµατα που αποκτήθηκαν από 1/1/2019 έως 31/12/2019).
4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5.Γνωµάτευση Θεράποντος Ιατρού, από την οποία να προκύπτει αν ο/η ωφελούµενος/η είναι πλήρως, µερικώς ή µη αυτοεξυπηρετούµενος (κινητικά - νοητικά - ψυχικά).
6.Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 σύμφωνα με την οποία το άτομο δεν λαμβάνει και δεν προτίθεται να λάβει υπηρεσίες από άλλη δομή.

 

Κατόπιν της λήξης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, το Κ.Η.Φ.Η. θα προβεί στην επιλογή των ωφελούµενων µε βάση:

1.Την Κατάσταση Υγείας
2.Το Εισόδηµα
3.Την Οικογενειακή Κατάσταση

Για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία κριτηρίων, οι ωφελούµενοι δεν θα λαµβάνουν µόρια, χωρίς αυτό να σηµαίνει απώλεια του δικαιώµατος συµµετοχής και κατάταξης µετά από την αντίστοιχη µοριοδότηση των εναποµεινάντων κριτηρίων.

Οι ωφελούµενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του πίνακα κατάταξης εντός τριών (3)εργάσιµων ηµερών από την γνωστοποίησή του.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (103 KB)

 

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA