Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής ( με τηλεδιάσκεψη )
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής ( με τηλεδιάσκεψη ) PDF Print

ΠΡΟΣ :

1)Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη :

  1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
  2. Θεοδοσάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχο
  3. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
  4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
  5. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου
  6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:

  1. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
  2. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου και
  3. Ραπτάκη Μαρία του Εμμανουήλ

 

2) Προέδρους συμβουλίου Κοινότητας και Προέδρους Κοινοτήτων :

α) Κάτω Βιάννου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) όπως ισχύει, των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842 / 25.06.2021 (ΦΕΚ 2744/26.06.2021 τεύχος Β΄), σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής στις 30 Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ και η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «τηλεδιάσκεψης» (χρήση της πλατφόρμας zoom), με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.Έγκριση του πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια δύο (02) απορριμματοφόρων»
2.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 για την «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων Δήμου Βιάννου», χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς να έχουν τροποποιηθεί οι αρχικοί όροι της σύμβασης
3.Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα έτους 2021»»
4.Αποδοχή δωρεάς ακινήτου εντός οικισμού Κάτω Βιάννου του Δήμου Βιάννου για την διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου (πλατείας)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή θα πρέπει να αποφασιστεί άμεσα η έγκριση του πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού αναδόχου για την «Προμήθεια δύο (02) απορριμματοφόρων» που επείγει να γίνει ενόψει και της θερινής περιόδου και των αυξημένων αναγκών, να ολοκληρωθεί η ανάθεση της συντήρησης και επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου με την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης επειδή ο διαγωνισμός απέβη άγονος και υπάρχουν άμεσες ανάγκες, καθώς επίσης και να προχωρήσει και η διαδικασία της ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών καθότι σε λίγες ημέρες λήγει η προηγούμενη σύμβαση. Επείγον επίσης θεωρείται και η λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ακινήτου στην Κάτω Βιάννο λόγω του ότι η όλη διαδικασία της μεταβίβασης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Από την αναβολή λήψης των σχετικών αποφάσεων βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος για τα συμφέροντα του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε


 

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 206 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA