Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βιάννου
Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βιάννου PDF Print

ΠΡΟΣ:

  • Α. Τον Δήμαρχο Βιάννου κ. Μηνά Σταυρακάκη
  • Β. Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
  • Γ. κ. Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) όπως ισχύει, των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 61910 / 07.10.2021 (ΦΕΚ 4674/08.10.2021 τεύχος Β'), την 62η εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/183/οικ. 18664 / 30.09.2021, (ΑΔΑ: ΩΞΡΜ46ΜΤΛ6-Φ3Π), την 63η εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ. 19515 / 12.10.2021, (ΑΔΑ: 9ΙΑΩ46ΜΤΛ6-5Ι1) σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 26η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ η οποία θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με την συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης (χρήση της πλατφόρμας zoom), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για  «Τακτικές αποδοχές –Γενικά ειδικά τακτικά επιδόματα» & «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΙΚΑ)» υπηρεσία 30».

2.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για  «Έκτακτο προσωπικό» & «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού) υπηρεσία 25».

3.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για  «Τακτικές αποδοχές –Γενικά ειδικά τακτικά επιδόματα» & «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΙΚΑ)» υπηρεσία 20».

4.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για  «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός , γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα)» & «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΕΦΚΑ-ΙΚΑ)» υπηρεσία 10».

5.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για  «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ».

6.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για  «Βελτιώσεις – Συντηρήσεις –Διανοίξεις Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης Υποέργο: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Ξενιάκου».

7.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για  «Προμήθεια καινούργιου αυτοκινήτου πολιτικής προστασίας» και για «Μίσθωση μηχανημάτων για αντιμετώπιση αναγκών πολιτικής προστασίας».

8.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πιστώσεων για έξοδα μισθοδοσίας προσωπικού , εργοδοτικών εισφορών κλπ

9.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πιστώσεων για «ΦΟΡΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» , «ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» , «ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Ι.Κ.Α.» & «ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ»

10.Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πιστώσεων για την μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού και εργοδοτικές εισφορές

11.Επιχορήγηση Αθλητικού Σωματείου «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΒΙΑΝΝΟΥ «Ο ΠΑΤΟΥΧΑΣ»»

12.Εξέταση αιτήματος κ. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννου για απουσία από τις υποχρεώσεις του ως Δημοτικός Σύμβουλος για διάστημα άνω των 30 ημερών

13.Διαδικασία καθορισμού αυτοτελών οικισμών Δήμου Βιάννου στο πλαίσιο της Γενικής Απογραφής Κτιρίων, Πληθυσμού, Κατοικιών που διεξάγεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

14.Έκδοση αδείας χρήσης υδρευτικής γεώτρησης της Τ.Κ. Άνω Βιάννου στη θέση «ΑΦΡΑΤΙ»

15.Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»

16.Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»

17. Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής του άρθρου 12 του κανονισμού ύδρευσης

18. Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής του άρθρου 12 του κανονισμού άρδευσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ


ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (206 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA