Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Print

ΠΡΟΣ :

1)Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη :

  1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
  2. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθ,, Αντιδήμαρχο
  3. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
  4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
  5. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
  6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:

  1. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου και
  2. Ραπτάκη Μαρία του Εμμανουήλ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) όπως ισχύει, των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19.11.2021 (ΦΕΚ 5401/20.11.2021 τεύχος Β'), την 66η εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ. 21.100/ 08.11.2021, (ΑΔΑ: Ψ0ΛΖ46ΜΤΛ6-7ΣΠ) σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής αύριο 25 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ και η οποία θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με την συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης (χρήση της πλατφόρμας zoom), με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων»

2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Παροχή συμβουλευτικών υπρηεσιών για υποβολή χρηματοδοτικών προγραμμάτωνύ».

3. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών - Ανάκληση της 197/2021 όμοιας απόφασης της οικονομικής επιτροπής.

4. Απαλλαγή υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής έτους 2021.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή θα πρέπει η Οικονομική επιτροπή να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του προϋπολογισμου για να εγγραφούν συμπληρωματικές πιστώσεις ενόψει λήξης του Οικονομικού έτους, να ανακληθεί η 197/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί «Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειηουσών αναγκών» στην οποία εκ των υστέρων διαπιστώθηκαν λάθη και παραλείψεις και να γίνει η απαλλαγή της υπολόγου της Πάγιας Προκαταβολής έτους 2021. Από την αναβολή λήψης των σχετικών αποφάσεων πιθανολογείται κίνδυνος για τα συμφέροντα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε


ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 231 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA