Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Ορισμός Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή
Ορισμός Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή PDF Print

Ο Δήμαρχος Βιάννου Ν. Ηρακλείου αφού έλαβε υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Την αριθμ. Εγκ 932/96599/29-12-2021ΥΠΕΣ «Διαδικασία Συγκρότησης και εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
4. Την αριθμ. 408/2021 Απόφαση Δημάρχου περί παράτασης θητείας Αντιδημάρχου(ΑΔΑ:ΩΓΖΜΩ94-ΦΚΗ)
5. Την αριθμ. 427/2021 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου (ΑΔΑ:6ΚΟΠΩ94-6Θ7)
6. Την υπ. Αρ. 02/2022 Απόφαση της Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 09-01-2022 (ΑΔΑ:6Γ6ΚΩ94-ΧΣ9), που αφορά την εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Ορίζει ως τακτικά μέλη στην Οικονομική Επιτροπή τους Αντιδημάρχους:

1.Χαρίλαο Τριγωνάκη του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων, Χωροταξικού Σχεδιασµού, Πολεοδοµίας, Πολιτικής Προστασίας, Καθηµερινότητας του Πολίτη, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Ηλεκτροφωτισµού, Συγκοινωνιών και κυκλοφορίας, Πρωτογενούς τοµέα, Λειτουργίας Λαογραφικού Μουσείου για την περίοδο από 09/01/2022 έως 31/08/2022.
2.Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου, Αντιδήμαρχο Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης, Βιολογικών Καθαρισµών, Καταστημάτων, Επιχειρήσεων και Εμπορίου, Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Πολιτισμού για την περίοδο από 09/01/2022 έως 13/09/2022.
Β.Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην Διαύγεια, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ

Σχετικά αρχεία

Απόφαση- Αρχείο pdf ( 424KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA