Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Print

ΠΡΟΣ :

1)Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη :

  1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
  2. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου, Αντιδήμαρχο
  3. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
  4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
  5. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
  6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:

  1. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου και
  2. Παπαδήμα Μιχαήλ του Στεφάνου
  3. Μαργαριτάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη 
  4. Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010  όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»  της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) όπως ισχύει, των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 3608/ 21.01.2022 (ΦΕΚ155/21-01-2022 τεύχος Β’), την 72η εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ. 705/17.01.2022 (ΑΔΑ: 6ΟΧΥ46ΜΤΛ6-07Θ), σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την 28η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ και η οποία θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με την συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης (χρήση της πλατφόρμας zoom), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής επιτροπής

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  του Δήμου Βιάννου, με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΣΤΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα Προτεραιότητας: 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής χρήσης των Πόρων»

3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  του Δήμου Βιάννου σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στην Πρόσκληση «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ»  της ΕΥΔ Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

4. Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021- Πρόσληψη σχολικών καθαριστριών.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή θα πρέπει η Οικονομική επιτροπή να αποφασίσει για την υποβολή δύο προτάσεων ένταξης έργων των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής λήγει σύντομα, και να αποφασιστεί και η πρόσληψη των

σχολικών καθαριστριών κατά το έτος  2022-2023 προκειμένου μέχρι 31-01-2022 να έχει ενημερωθεί το αρμόδιο υπουργείο. Η εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής επιτροπής επιβάλλεται από τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 στην πρώτη συνεδρίαση της Ο.Ε μετά την εκλογή των νέων μελών της . Από την αναβολή λήψης των σχετικών αποφάσεων πιθανολογείται κίνδυνος για τα συμφέροντα του Δήμου .

Τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής που θα συμμετάσχουν στην συνεδρίαση με φυσική παρουσία θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το οποίο και θα τους ζητηθεί κατά την είσοδό τους στο Δημαρχείο , και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού) σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.3608 / 21-01-2022 (ΦΕΚ 155/21-01-2022 τεύχος Β').

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε


ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 273 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA