Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Print

ΠΡΟΣ :

1)Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη :

  1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
  2. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου, Αντιδήμαρχο
  3. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
  4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
  5. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
  6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:

  1. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου
  2. Παπαδήμα Μιχαήλ του Στεφάνου
  3. Μαργαριτάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη 
  4. Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ
Προέδρους Συμβουλίου Κοινότητας και Προέδρους Κοινοτήτων:
α)  Πεύκου  β) Καλαμίου  γ) Συκολόγου  δ) Αμιρών  ε) Χόνδρου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010  όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»  της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) όπως ισχύει, των  σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 10343/18.02.2022 (ΦΕΚ 766/18-02-2022 τεύχος Β’), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την 25η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ και η οποία θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με την συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης (χρήση της πλατφόρμας zoom), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ»

2.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΥΚΟΥ»

3.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ υποέργο (νέο): Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας οικισμών Συνδωνίας της Τ.Κ Καλαμίου, Άρβης της Τ.Κ. Αμιρών, Τερτσών της Τ.Κ. Συκολόγου»

4.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ11Β ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)»

5.Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΥΚΟΥ»

6.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ – 2ο υποέργο - ΤΜΗΜΑ Α: Έργα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ.  Χόνδρου - Περβόλας»

7. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ»

8.ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 03/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  του Δήμου Βιάννου, με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΣΤΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα Προτεραιότητας: 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής χρήσης των Πόρων»

9.Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Βιάννου έτους 2022

10.Άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ΄αρ. 243/2021 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου προς τον Δήμο Βιάννου, που εκδόθηκε από την εταιρεία με την επωνυμία ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ».

11.Άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ΄αρ. 263/2021 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου προς τον Δήμο Βιάννου, που εκδόθηκε από την εταιρεία με την επωνυμία ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ» .

Τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής που θα συμμετάσχουν στην συνεδρίαση με φυσική παρουσία θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το οποίο και θα τους ζητηθεί κατά την είσοδό τους στο Δημαρχείο, και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343/18.02.2022 (ΦΕΚ 766/18.02.2022 τεύχος Β').

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

 

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (208 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA