Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Προκήρυξη ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης του κυλικείου του Γυμνασίου Βιάννου, για την εκμετάλλευση και λειτουργία του.
Προκήρυξη ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης του κυλικείου του Γυμνασίου Βιάννου, για την εκμετάλλευση και λειτουργία του. PDF Print

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης του κυλικείου του Γυμνασίου Βιάννου, για την εκμετάλλευση και λειτουργία του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου  

Έχοντας υπόψη :

 

1)Την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016(ΦΕΚ 2646/25.08.2016 τ. Β’) «Τροποποίηση της αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 κοινής υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων».
2) Την Υπουργική Απόφαση Υ1γ/Γ.Π./οικ.81025/29-3-2013 (ΦΕΚ 2135/Β) «Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών(σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιες Εκπαίδευσης», όπως αυτή ισχύει.
3) Την αριθμ. 17/2022 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου, περί διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου Βιάννου για τη λειτουργία και εκμετάλλευση.
4)Την με αριθμ. Πρωτ. 04/2022 απόφαση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, περί συγκρότησης της Επιτροπής διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου Βιάννου

 

Εγκρίνει τους όρους του Επαναληπτικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου Βιάννου  για την λειτουργία και  εκμετάλλευση αυτού ως εξής:

1. Η ανάθεση θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου  κατόπιν του διαγωνισμού σε συνάρτηση με :

 

α) την τιμή της προσφοράς,
β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,
γ)την πολυτεκνική ιδιότητα του ίδιου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια.
δ) τη μονογονεϊκή ιδιότητα,
ε) την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ.
Η μοριοδότηση στις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε γίνεται ως εξής:

 

 

I.  Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δύο.
II. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (08).
III. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια ως ακολούθως

 

· Πολύτεκνος Υποψήφιος εκμεταλλευτής /τρια κυλικείου :πέντε (05) μόρια.

 

· Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια: τρία (03) μόρια
IV. Μονογονεϊκή ιδιότητα: τέσσερα (04) μόρια
V. Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος μισθωτής/τρια κυλικείου: επιπλέον ένα (01) μόριο.
VI. Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ): δύο (02) μόρια

 

 

2.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά νομικά πρόσωπα.
β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

 

Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού.

 

3. Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό :
α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
β)Συνταξιούχοι.
γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1,2,3 και 4,5,7,8,9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26τ. Α΄/ 9-2-07.
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

 

 

4. α) Η σύμβαση θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της μισθωτικής σύμβασης και μετά τη συμπλήρωση των εννέα ετών, χωρίς καμία περαιτέρω παράταση και συγκεκριμένα μέχρι 30/06/2031
β) Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου έχει την υποχρέωση να λειτουργήσει το κυλικείο, εντός τριάντα (30) ημερών, από την έναρξη του διδακτικού έτους. Σε διαφορετική περίπτωση, λύεται η συνεργασία και η Σχολική Επιτροπή καταγγέλλει τη σύμβαση.

 

5. Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βιάννου, θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα δημοσιευτεί σε δύο εφημερίδες  και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βιάννου.

 

6. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου/ης στο διαγωνισμό είναι:
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του/ης στο διαγωνισμό.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή/τρια, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά, κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι  καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο/η. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικά φορολογικής, ασφαλιστικής και δημοτικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους/ες υποψήφιους/ες μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου/ας, στον/ην οποίο/α κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος/α πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Το ποσό αυτό, ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται, ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.
ι) Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας,
ια) Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ,

 

Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

 

7. Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, στο Πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης  Εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου  η ποία θα τα υποβάλλει στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, από την Δευτέρα 19/09/2022 μέχρι και την Δευτέρα 10/10/2022, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Δήμου.
- Η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί με την προσφορά.

 

 

8. Σε περίπτωση αποτυχίας του επαναληπτικού διαγωνισμού, γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφερομένων για απευθείας ανάθεση, μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε άτομα του σχολικού περιβάλλοντος, πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπομένων όρων της προκήρυξης. Το ποσό της ανάθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο εκκίνησης που καθορίζεται στο άρθρο 9 της παρούσης απόφασης. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης ή αποχώρησης από το σχολείο του ατόμου του σχολικού περιβάλλοντος ,για οποιοδήποτε λόγο, που έχει αναλάβει τη λειτουργία και εκμετάλλευση του κυλικείου, εξακολουθεί να έχει την εκμετάλλευση του κυλικείου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της υπογραφείσας. Στον καθαριστή/τρια που έχει αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται υποχρεωτικά πριν ή μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου. Για τα λοιπά πρόσωπα η ενασχόλησή τους με τη λειτουργία του κυλικείου δεν πρέπει να εμποδίζει την εκτέλεση των κυρίων καθηκόντων τους. Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ημέρας του αρχικού ή του επαναληπτικού διαγωνισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών ή των 20 ημερών αντίστοιχα.

 

9. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους/ες ορίζεται στα δεκαπέντε (15) ευρώ ανά μαθητή/τρια ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού.

10. Ο/η προσφέρων/ουσα θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλες τις διατάξεις και τους όρους της παρούσας προκήρυξης και τις διατάξεις της παρούσης απόφασης

11. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ,ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό. Η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται και παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους/ες, ως εκπρόθεσμες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους ,απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

12. Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου/ας σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η Επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δε γίνονται δεκτές. Της ένστασης κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό, λαμβάνει γνώση υποχρεωτικά ,με τη φροντίδα της Επιτροπής αυτός/η, το άτομο κατά του οποίου στρέφεται.

 

13. Στην περίπτωση, που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει πλειοδότης/ρια με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

 

14. Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή
για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

 

15. Mετά την κατακύρωση του διαγωνισμού από τη Σχολική Επιτροπή, ο/η πλειοδότης/ρια καλείται εγγράφως να προσέλθει με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης -το 20% του ετήσιου μισθώματος - και την απόδειξη εξόφλησης της δημοσίευσης σε δύο τοπικές εφημερίδες, προκειμένου να υπογράψει τη σύμβαση.

16. Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου σε περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ υποχρεούται να το παρακολουθήσει προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή μετά την υπογραφή της συμβάσεως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.81025 (Φ.Ε.Κ. 2135/Β/19.8.2013,) απόφαση του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.

 

Η παρουσία του εκμεταλλευτή/ριας στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας. Το πρόσωπο το οποίο θα συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1, 2, 3 και 4), 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ: 26Α/9-2-2007), "Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.".
- Το κυλικείο θα λειτουργεί όλες τις ώρες κατά τις οποίες το σχολείο είναι ανοικτό.
- Ο/η μισθωτής/τρια υποχρεούται να τηρεί τις εκάστοτες ισχύουσες φορολογικές διατάξεις περί ταμειακής μηχανής ,να καταβάλλει στην Διευθύντρια του Γυμνασίου Βιάννου, το αντίτιμο που αντιστοιχεί από τις KW/ώρες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από τη λειτουργία του κυλικείου και είναι υπεύθυνος/η για την καθαριότητα του κυλικείου καθώς και του περιβάλλοντα χώρου αυτού.

 

17. Ο/Η μισθωτής-τρια για τη λειτουργία και εκμετάλλευση του σχολικού κυλικείου καταβάλλει στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου και στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα του υποδειχθεί, το ποσόν της κάθε δόσης, προσκομίζοντας άμεσα στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής , τις βεβαιώσεις των  Διευθυντών του Γυμνασίου και του Λυκείου , περί του αριθμού των μαθητών κάθε φορά και αντίγραφο δελτίου κατάθεσης του εκάστοτε ποσού. Οι δόσεις του μισθώματος ορίζονται σε τρεις ετησίως , την πρώτη την 30η Νοεμβρίου, τη δεύτερη την 28η Φεβρουαρίου και την τρίτη την 31η Μαΐου.

 

18.Το ύψος των δόσεων διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο:
υ=1/189ΧαΧβΧγ, όπου υ= το ύψος των δόσεων, 189 οι εργάσιμες ημέρες του έτους, α= η προσφορά, β= ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις, γ= οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση. Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών (β) και οι εργάσιμες ημέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση (γ) βεβαιώνονται κάθε φορά από το Διευθυντή του σχολείου.

 

19. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί ,ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής , στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βιάννου στις 12/10/2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ.

 

20. Όλοι οι όροι της παρούσας θα περιλαμβάνονται στη σχετική σύμβαση, η οποία θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και από τον/την πλειοδότη/τρια του αποτελέσματος της κατακύρωσης του διαγωνισμού, που υποχρεούται στην άψογη συνεργασία και συμμόρφωση
με τις οδηγίες της/του Διευθύντριας/ντή του Σχολείου και της Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του Κυλικείου. O ανάδοχος πλειοδότης/τρια προσκομίζει την απόδειξη πληρωμής των εξόδων δημοσίευσης πριν ,ή κατά την υπογραφή της σύμβασης .Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού τα
έξοδα επιβαρύνουν τη Σχολική Μονάδα.

 

21. Η Σχολική Επιτροπή κατά το χρόνο της προκήρυξης, υποχρεούται να έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του χώρου του κυλικείου, προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας από το Δήμο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

22.Η σύμβαση καταγγέλλεται από τη Σχολική Επιτροπή για τους εξής λόγους:
α) Για παράβαση των όρων της υπογραφείσας μισθωτικής σύμβασης

 

 

β)Μετά την πιστοποίηση της Επιτροπή Ελέγχου και εισήγηση της στη Σχολική Επιτροπή για την καταγγελία της σύμβασης, για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου. Η Σχολική Επιτροπή κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της σύμβασης και αποφασίζει αναλόγως, μετά από ακρόαση της Επιτροπής Ελέγχου του Κυλικείου και του μισθωτή/τριας.
γ)Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των μισθωμάτων ,σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 της παρούσας , το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής, μετά την ακρόαση του/της μισθωτή/τριας, υποδεικνύει την υποχρέωση του/της μισθωτή/τριας στην τήρηση των
οικονομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συναφθείσα μίσθωση και σε συνέχιση της μη συμμόρφωσής του για την καταβολή των μισθωμάτων , σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα περί είσπραξης δημοσίων εσόδων, αποφασίζει την καταγγελία της σύμβασης.

 

23. Στην περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης διενεργείται νέος διαγωνισμός και η νέα σύμβαση θα ισχύει μέχρι την 30η Ιουνίου , μετά τη συμπλήρωση των εννέα (09) ετών. Το μίσθωμα στον πρώτο χρόνο της σύμβασης αυτής θα είναι μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά στο σύνολο των ημερών (εργάσιμων) του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από 1ης Ιουλίου, μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης.

 

24. Όλοι οι παραπάνω όροι, υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στη σχετική σύμβαση και θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

 

25. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει κατά τη διάρκεια της σύμβασης, μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης και δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, επιλύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα της κείμενης νομοθεσίας.

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Βιάννου


Αγαπουλάκης Εμμανουήλ

Σχετικά Αρχεία
Προκήρυξη- Αρχείο Pdf (484 KB)
Αίτηση- Αρχείο Pdf (160 KB)
Υπεύθυνη Δήλωση Ενημέρωσης- Αρχείο Pdf (283 ΚB)
Υπεύθυνη Δήλωση - Αρχείο Pdf (294 ΚB)
ΦΕΚ 1003 - Αρχείο Pdf (126 ΚB)
ΦΕΚ 2646 - Αρχείο Pdf (129 ΚB)
ΦΕΚ 2135- Αρχείο Pdf (84 ΚB)
ΥΑ 107206 - Αρχείο Pdf (186 ΚB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA