Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για τις Προσλήψεις Υδρονομέων Έτους 2023
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για τις Προσλήψεις Υδρονομέων Έτους 2023 PDF Print

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
Έχοντας υπόψη:
  1. το άρθρο 211 του Ν.3584/07
  2. την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011
  3. τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957
  4. την υπ' αριθμόν 21/04.03.20230(ΑΔΑ: 96ΓΤΩ94-570) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου.
  5. την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4522/12.05.2023 (ΑΔΑ: Ω8ΔΩΟΡ1Θ-ΓΥΞ) απόφαση της Συντονίστριας της 16.05.2023Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 16.05.2023 έως την 18.05.2023 στο Γραφείο Προσωπικού, τις ώρες 10.00 π.μ. - 14.00 μ.μ.

1. Αριθμός θέσεων

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμόν 21/04.03.20230(ΑΔΑ: 96ΓΤΩ94-570) απόφαση της, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων και εποπτών υδρονομέων ως εξής:
Α. Υδρονομείς 25 άτομα
Β. Επόπτες 04 Άτομα

2. Αρδευτική περίοδος
Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ' αριθμόν 21/04.03.20230(ΑΔΑ: 96ΓΤΩ94-570) απόφαση του την αρδευτική περίοδο από 01.06.2023 έως 31.10.2023.

3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
(Προκειμένου περί επόπτου υδρονομέων πρέπει να έχει τουλάχιστον ενδεικτικό της 4ης δημοτικού).

4. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα
Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
  • Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.
  • Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού.
  • Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.
5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
1. Αίτηση (την παίρνετε από την Υπηρεσία)
2. Πιστοποιητικό γεννήσεως.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Αριθμός λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ)
5. Υ/Δ. περί μη κωλύματος διορισμού με το γνήσιο της υπογραφής (το παίρνετε από την Υπηρεσία)
6. Υ/Δ. ότι γνωρίζετε γραφή και ανάγνωση με το γνήσιο της υπογραφής (το παίρνετε από την Υπηρεσία)
7. Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί των γραμματικών γνώσεων του υποψηφίου (μόνο εάν πρόκειται περί θέσεως επόπτου υδρονομέων)
8. Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α.
9. Αποδεικτικό Α.Φ.Μ.
10. Αποδεικτικό Α.Μ.Α. (αριθμός μητρώου ασφαλισμένου)
11. Βεβαίωση περί μη οφειλής δημοτικών τελών
12. Ποινικό Μητρώο - Αυτεπάγγελτη αναζήτηση

6. Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

7. Αναδιορισμός
Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.

8. Καθήκοντα Υδρονομέων
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως (ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως).
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

9. Καθήκοντα εποπτών υδρονομέων
1. Οι επόπτες υδρονομέων:
α. Προΐστανται αμέσως των υδρονομέων, φέροντες την ευθύνη της καλής λειτουργίας του μηχανισμού της αρδεύσεως δια των υπό την δικαιοδοσία αυτών υπαγομένων αρδευτικών υδάτων.
β. Ασκούν εν ταυτώ και πάντα τα έργα υδρονομέως ή υδροχωριστού, υπέχοντες ούτω και πάσας τας ευθύνας των οργάνων τούτων. )

10. Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δημου.

11. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ και κατάθεση δικαιολογητικών στο γραφείο Προσωπικού, από την 16.05.2023 έως την 18.05.2023, τις ώρες 10.00 π. μ. - 14.00 μ. μ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (467 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA