Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Διενέργεια Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ και Δημοσιοποίηση Στοιχείων Συμβάσης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το Έργο : «Βελτίωση Αγροτικού Δρόμου Μάρθα – Μιλλιαράδων από Χ.Θ. 0+ 00 έως 0+ 3.13 (Ασφαλτικά – Τεχνικά)»
Διενέργεια Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ και Δημοσιοποίηση Στοιχείων Συμβάσης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το Έργο : «Βελτίωση Αγροτικού Δρόμου Μάρθα – Μιλλιαράδων από Χ.Θ. 0+ 00 έως 0+ 3.13 (Ασφαλτικά – Τεχνικά)» PDF Print


Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βιάννου , κατ’ εφαρμογή :

  1. Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
  2. Της παρ. 10άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
  3. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών , ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄)

 

Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου. Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚOY ΔΡΟΜΟY ΜΑΡΘΑ – ΜΙΛΛΙΑΡΑΔΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+ 00 ΕΩΣ 0+ 3.13 ( ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ)»

Προϋπολογισμού 387.096,77 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το έργο αφορά τις παρακάτω εργασίες:

Ο αγροτικός δρόμος είναι υφιστάμενος και θα γίνει βελτίωση αυτού, χωρίς αλλαγές στη χάραξη οριζοντιογραφικά. Προτείνονται βελτιώσεις στην υπάρχουσα οδό για βελτίωση της μηκοτομής και ασφαλτόστρωση αυτού σε σταθερή διατομή πλάτους 5,50 μέτρων. Απαραίτητες κρίνονται οι παρεμβάσεις σε τεχνικά έργα για την λειτουργικότητα – βιωσιμότητα της οδού και την διευθέτηση των ομβρίων.

Η Περιοχή εκτέλεσης του έργου είναι εκτός οικισμών Μάρθας και Μιλλιαράδων.

Συγκεκριμένα το έργο αφορά τον υφιστάμενο αγροτικό δρόμο που συνδέει άμεσα τους δύο οικισμούς και εξυπηρετεί αρκετούς παραγωγούς καθ’ ότι η περιοχή είναι πυκνά δεντροφυτεμένη με ελαιώνες. Το συνολικό μήκος της εν λόγω οδού που εξετάζεται στη παρούσα μελέτη είναι : L = 3.130,00 m.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 Απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ , με την αριθ. 97/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου, (ΑΔΑ : Ψ3Φ9Ω94-ΞΒ8) Είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

  1. Παπαμαστοράκης Γεώργιος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Υπάλληλος Δήμου Βιάννου
  2. Λιοντάκη Σοφία, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός Υπάλληλος Δήμου Μινώα Πεδιάδος

 

Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 08-10-2020 και ώρα 09:30 μ.μ. μέσω της ιστοσελίδας : www.mimed.ggde.gr.

Η παρούσα ανακοίνωση , σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Mεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Σχετικά αρχεία

Ανακοίνωση - Αρχείο pdf (168 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA