Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Έργο «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών και Δημοτικών Οδών Δήμου Βιάννου - Υποέργο Ασφαλτόστρωση Δρόμου εντός Οικισμού Ξενιάκου»
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Έργο «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών και Δημοτικών Οδών Δήμου Βιάννου - Υποέργο Ασφαλτόστρωση Δρόμου εντός Οικισμού Ξενιάκου» PDF Print

Ο Δήμαρχος Βιάννου ως Αναθέτουσα Αρχή,

Έχοντας υπόψη:

• Τον Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο: «Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, εξαιρουμένης της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 128, περί ανάθεσης εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες) για τη μελέτη και εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων και συμβάσεων παραχώρησης έργων.».
• Τη με αρ. 166278/30-06-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 2813) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα» και ειδικότερα άρθρο 13Α "Πρόσκληση υποβολής προσφορών και αξιολόγηση προσφορών στις διαδικασίες των άρθρων 118 και 328 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147)".
• Το γεγονός πως οι καλούμενοι οικονομικοί φορείς (εδ. β) παρ. 3 άρθρο 120 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/21 έχουν το εκ του νόμου δικαίωμα συμμετοχής τους, δηλαδή είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (Α ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ)
• Την ανάγκη εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ - Υποέργο 1:Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Ξενιάκου»
• Την υπ' αριθ. 33/2023 μελέτη του έργου την οποία συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
• Το Τεχνικό πρόγραμμα Έργων έτους 2023 στο οποίο περιλαμβάνεται το έργο
• Τον πρ/σμό του Δήμου έτους 2023 όπου έχει εγγραφεί σχετική πίστωση υπό Κ.Α.Ε. 64/7323.0008
• Την υπ' αριθ. 5845/12-09-2023 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
• Το υπ' αριθ. 5861/13-09-2023 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 23REQ01341368/15-09-2023
• Την υπ' αριθ. 5917 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΠΖΣΩ94-939 και ΑΔΑΜ: 22REQ013416176/15/09/2023 και την υπ΄αριθμόν 111/2023 (ΑΔΑ:ΨΗΞΓΩ94-ΖΤ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών, για το παραπάνω έργο προϋπολογισμού με ΦΠΑ 50.000,00€.

Σας προσκαλούμε να υποβάλετε:

Προσφορά για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών και Δημοτικών Οδών Δήμου Βιάννου - Υποέργο Ασφαλτόστρωση Δρόμου εντός Oικισμού Ξενιάκου».

Αναθέτουσα αρχή: Δήμαρχος Βιάννου
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 099281144 Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης: -
Διεύθυνση: Άνω Βιάννος
Ταχ.Κωδ. 70004
Τηλ. 2895340159-2895340160
Γενική Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL): www.viannos.gov.gr
E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Πληροφορίες: Μηναδάκη,Νεραντζάκη
1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Δήμος Βιάννου
1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: Δήμος Βιάννου
1.4 Προϊσταμένη Αρχή: Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου
1.5 Διευθύνουσα Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:16 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00:00 π.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:19 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 π.μ.

Ηλεκτρονικός φάκελος προσφοράς:
Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία [«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά γίνονται αποδεκτά, εφόσον φέρουν, τουλάχιστον προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό.

Ο (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω Δικαιολογητικά:

1.1 Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
1.2 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση148 περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της Α.Α.Δ.Ε..
1.3 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν το πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας εκδιδόμενο από τον eΕΦΚΑ.
1.4 Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα απόφαση οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016.
1.5 Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 του Ν.4412/20216 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την προσφορά με τον Δήμο Σητείας.
1.6 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
1.7 Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ (άρθρο 75 παρ. 2 και άρθρο 76 του Ν.4412/2016).

Ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το αρχείο .pdf, το οποίο παράγεται από το σύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες και υπογράφεται τουλάχιστον με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016) και εφόσον φέρουν, τουλάχιστον προηγμένη ηλεκτρονικήυπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016).

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών (19 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 08:00π.μ.) προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, ήτοι των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα.

Γενικά στοιχεία
Τόσο η ανάθεση όσο και η εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και θα διεξαχθούν υπό τους όρους του νόμου αυτού, καθώς και της παρούσας πρόσκλησης.

Κριτήριο ανάθεσης: κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, που βασίζεται μόνο στην τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016.

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, καθώς και η κατακύρωση της διαδικασίας θα γίνουν σύμφωνα με το Ν.4412/16.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, δύναται να συμπληρώνονται και να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016.

Η προσφορά που θα υποβληθεί δεσμεύει τον συμμετέχοντα για διάστημα δέκα (10) μηνών (άρθρο 97 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4782/2021).

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν να προσφορά ( άρθρο 120 παρ.3 Β του Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν4782/2021).

Προϋπολογισμός: 50.000ευρώ με Φ.Π.Α.

Διάρκεια: 6 μήνες

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕ 2014ΕΠ00200007 σύμφωνα με την 349810 /18-11-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης.

CPV: 45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών

Εγγυήσεις:
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (παρ 1 του άρθρου 72 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (παρ 4 του άρθρου 72 Ν/.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Τα έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, για τον παρόντα διαγωνισμό, είναι τα εξής:

1) Η παρούσα πρόσκληση
2) Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος
3) Το τιμολόγιο
4) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
5) Ο προϋπολογισμός
6) Τεχνική περιγραφή

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται: στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος www.tee.gr.

 

Ο Δήμαρχος Βιάννου

 

Σταυρακάκης Μηνάς

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (400 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA