Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Διακήρυξη Μίσθωσης Αιγιαλού Δήμου Βιάννου ΠΕ Ηρακλείου
Διακήρυξη Μίσθωσης Αιγιαλού Δήμου Βιάννου ΠΕ Ηρακλείου PDF Print

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 4,5,6, 9,10 21 και 22 του ν. 5092/2024 (Α' 33) «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 57878 ΕΞ 2024/22-04-2024 (ΦΕΚ 2419/Β'/22-04-2024) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών & Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Εξειδίκευση α) γενικών όρων και περιορισμών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, καθώς και όρων με σκοπό τη διασφάλιση της κοινοχρησίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, β) των τεχνικών προδιαγραφών των κινητών στοιχείων που τοποθετούνται στον αιγιαλό και την παραλία προς εξυπηρέτηση του κοινού και ορισμός προτύπων συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 58972 ΕΞ 2024/23-04-2024 (ΦΕΚ 2425/Β'/23-04-2024) απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών & Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Διαδικασία διεξαγωγής πλειοδοτικών δημοπρασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του ν. 5092/2024 (A΄33), όπως ισχύουν».

4. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 46068 ΕΞ 2024/29-03-2024 (ΑΔΑ: 61Υ4Η-09Φ) απόφασης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 5092/2024, σύμφωνα με την οποία ορίζονται τα τμήματα αιγιαλού και παραλίας που επιτρέπεται να παραχωρηθούν για απλή χρήση κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας.

5. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 58245 ΕΞ 2024/22-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΟΕ9Η-ΘΘΧ) απόφασης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 5092/2024, σύμφωνα με την οποία τροποποιείται και συμπληρώνεται η υπ΄ αριθμ 46068 ΕΞ 2024/29-03-2024 (61Υ4Η-09Φ) της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών.

6. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 60314 ΕΞ 2024/25-04-2024 (ΦΕΚ 2516/Β'/26-04-2024) απόφασης Του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Εξειδίκευση του μαθηματικού τύπου, των συντελεστών βαρύτητας αιγιαλού και των συντελεστών βαρύτητας δραστηριότητας της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.5092/2024 για την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας», όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 49853 ΕΞ 2024/05-04-2024 (ΦΕΚ 2172/Β΄/08-04-2024) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών με τίτλο «Παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία, καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας επιβολής διοικητικού προστίμου.»,

8. Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/35330/646/02-04-2024 (ΦΕΚ 2364/Β'/19-04-2024) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών & Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Όροι και περιορισμοί για τους αιγιαλούς και τις παραλίες υψηλής προστασίας (απάτητες παραλίες)»

9. Την υπ΄αριθμ. 133721/28-03-2024 (ΑΔΑ:6Ζ8Δ46ΝΚΟΤ-ΟΩ1) απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού με τίτλο «Έγκριση καθορισμού α) Γενικών όρων και προϋποθέσεων για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, που βρίσκονται εντός αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων ή τους περιβάλλουν, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, β) Αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων ανά την επικράτεια που παραχωρούνται, υπό ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, για την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού και γ) Αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων ανά την επικράτεια που εξαιρούνται της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, κατά τις διατάξεις των άρθρων 8 και 22 του Ν. 5092/2024»

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2017 "Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών" (181 Α΄).

11. Το με αριθμ. Πρωτ. 62918 ΕΞ 2024/01-05-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Διενέργεια ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας, έτους 2024».

12. Το έγγραφο 4573/21-02-2024 του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α με θέμα ‘Ενημέρωση σχετικά με «Διατύπωση Γνώμης για παραχώρηση στην περιοχή Καλά Λιμάνια Δήμου Φαιστού (Θέσεις ΗΡΑΚ23 και ΗΡΑΚ24 Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου)»'.

Διακηρύσσει ότι:

Την 23η του μηνός Μαϊου του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και με ώρα έναρξης 10:30 π.μ. θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις της Π.Ε. Ηρακλείου, των Δήμων Χερσονήσου και Μαλεβιζίου και συγκεκριμένα για τις θέσεις ΗΡΑΚ52, ΗΡΑΚ56, ΗΡΑΚ55, ΗΡΑΚ31, ΗΡΑΚ41 ,ΗΡΑΚ33 ,ΗΡΑΚ43, ΗΡΑΚ54, ΗΡΑΚ53, ΗΡΑΚ45, ΗΡΑΚ20, ΗΡΑΚ29, ΗΡΑΚ28 και ΗΡΑΚ51.

Την ίδια ημέρα, την 23η του μηνός Μαϊου του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και με ώρα έναρξης 12:00 π.μ. θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις της Π.Ε. Ηρακλείου, των Δήμων Μαλεβιζίου, Βιάννου και Φαιστού και συγκεκριμένα για τις θέσεις ΗΡΑΚ50, ΗΡΑΚ30, ΗΡΑΚ40, ΗΡΑΚ38, ΗΡΑΚ21, ΗΡΑΚ22, ΗΡΑΚ25, ΗΡΑΚ46, ΗΡΑΚ47, ΗΡΑΚ49, ΗΡΑΚ23 και ΗΡΑΚ24.

 

Σχετικά αρχεία

Διακήρυξη - Αρχείο pdf (667 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA