Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (με τηλεδιάσκεψη)
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (με τηλεδιάσκεψη) PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ :

1)Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη :

  1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
  2. Θεοδοσάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχο
  3. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
  4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
  5. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου
  6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:

  1. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
  2. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου και
  3. Ραπτάκη Μαρία του Εμμανουήλ

 

2) Προέδρους συμβουλίου Κοινότητας και Προέδρους Κοινοτήτων :

α) Μάρθας   β)  Άνω Βιάννου   γ) Χόνδρου   δ) Πεύκου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010  όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»  της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) όπως ισχύει , των  σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας , την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 43319/09.07.2021 (ΦΕΚ 3066/09.07.2021 τεύχος Β') σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής στις 16 Ιουλίου 2021 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ και η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «τηλεδιάσκεψης» (χρήση της πλατφόρμας zoom), με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 

1. Έγκριση του 2 ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και του 1ου
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Υποέργο (νέο): Αποκατάσταση Δημοτικού Κτιρίου Μάρθας (Δημοτικό Σχολείο)»
2.Έγκριση του 2 ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ11Β ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)»
3.Έγκριση του 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ - 1ο υποέργο-ΤΜΗΜΑ Α : Έργα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων οικισμών Καστρίου και Κερατοκάμπου»
4.Έγκριση του 2 ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και 1ης της ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ: ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΦΡΑΤΙ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ»
5. Αποδοχή δωρεάς ακινήτου εντός οικισμού Πεύκου Δήμου Βιάννου για την ανέγερση του Περιφερειακού ιατρείου Πεύκου
6. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
7. Έγκριση της 11 / 2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Βιάννου για την 2η τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021
8. Έγκριση απολογισμού Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου έτους 2020
9.Συμπλήρωση της 141/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής που αφορά την δημοπράτηση του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93735,1
10.Περί προτεραιοποίησης των προτάσεων προς ένταξη του Δήμου Βιάννου στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
11.Διαγραφή χρεών -Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης
12.Διαγραφή χρεών -Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων άρδευσης
13. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Υδροαρδευτικά έργα και υποστηρικτικές μελέτες -Υποέργο : «Προμήθεια σωληνών άρδευσης»
14. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Χρηματοδότηση πράσινου ταμείου για την εκπόνηση μελέτης σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) »
15. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης για «Ανανέωση αδειών χρήσης εφαρμογών προστασίας από Ιούς» .
16. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Βιάννου»
17. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Συντήρηση - Εγκατάσταση Δικτύου Τηλεπικοινωνιών».
18. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος 2021»
19.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών 2021 - 2022» (υπηρεσία 20)
20.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών 2021 - 2022» (υπηρεσία 25)
21.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και εγγραφή πίστωσης για «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων και Mηχανημάτων 2021 - 2022» (υπηρεσία 30)
22.Έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 2021»
23. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Βιάννου έτους 2022

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε


ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 211 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA