Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Διακήρυξη δημοπρασίας (Αιγιαλός)
Διακήρυξη δημοπρασίας (Αιγιαλός) PDF Εκτύπωση
Μετά τη σύμφωνη γνώμη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού για ομπρέλες και ξαπλώστρες και παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για τροχήλατες-αυτοκινούμενων ή μη Καντίνες του Δήμου Βιάννου προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος.

 

Ο Δήμαρχος Βιάννου, λαβών υπόψη:
1.Την υπ’ αρ. ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020(ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 285/2001) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν. 4787/2021(ΦΕΚ 44/Α/26-3-2021) «Έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2021, λόγω πανδημίας».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981(τ. Α’77) και το Δ.Κ.Κ.(Ν. 3463/2006)/(ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας".
5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".
6. Την υπ αρ. 84/2021(ΑΔΑ: 6ΣΧ7Ω94-ΥΤΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου με θέμα: «Καθορισμός των χώρων μισθωτικού ανταλλάγματος, για την παραχώρηση απλής χρήσης Αιγιαλού-παραλίας στο Δήμο Βιάννου, για το έτος 2021 και μέχρι 31-12-2022».
7. Την υπ.αρ. 30/2021(ΑΔΑ: ΨΖΥ6Ω94-ΣΕΒ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου
8.Την υπ.αρ. 111/2021(ΑΔΑ: ΩΗΘΧΩ94-ΗΞΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Σύνταξης των όρων της δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού για ομπρέλες και ξαπλώστρες του Δήμου Bιάννου προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τα έτη 2021–2022
9. Τα συνημμένα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών με τις θέσεις προς δημοπράτηση οι οποίοι μπορούν να παραχωρηθούν σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος
10. το με αρ. πρωτ. 4561/13-07-2021 έγγραφο του Δήμου Βιάννου, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Κτηματική Υπηρεσία του Ηρακλείου σχέδιο της υπό δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού για ανάπτυξη ομπρελών- ξαπλωστρών.
11. το με αρ. πρωτ. 48357/01/07/2021 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου με θέμα: «Γνώμη επί του σχεδίου Διακήρυξης δημοπρασίας του Δήμου Βιάννου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων του Αιγιαλού για τα έτη 2021-2022»
12. Το με αρ πρωτ.53757/14-07-2021 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου με θέμα: «Παροχή συμπληρωματικής γνώμης επί του σχεδίου Διακήρυξης δημοπρασίας του Δήμου Βιάννου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων του Αιγιαλού για τα έτη 2021-2022»

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΕΙ
τη διενέργεια ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας προς τρίτους για ανάπτυξη ομπρελών – ξαπλωστρών και παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για τροχήλατες-αυτοκινούμενες ή μη Καντίνες, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τα έτη 2021-2022.

Παρακάτω βρίσκονται οι Όροι Διενέργειας Δημοπρασίας:

 

Σχετικά αρχεία

Όροι Διενέργειας Δημοπρασίας - Αρχείο ( 289 KB), Εικόνα 1 ( 444 KB), Εικόνα 2 ( 468 KB), Εικόνα 3 ( 462 KB), Εικόνα 4 ( 444 KB), Εικόνα 5 ( 443 KB), Εικόνα 6 ( 415 KB), Εικόνα 7 ( 431 KB), Εικόνα 8 ( 410 KB),  Εικόνα 9 ( 451 KB),  Εικόνα 10 ( 460 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA